Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX

 1. Etický kódex profesionála

Vstupom do PGA SK sa každá osoba dobrovoľne zaväzuje, že bude rešpektovať pravidlá slušného chovania a etického vystupovania ako v rámci PGA SK , tak i navonok. PGA je známka poctivosti, čestného jednania, zdvorilosti a športového chovania. Každý člen je viazaný ctiť túto tradíciu na golfe i mimo neho. Za porušení etického kódexu je považovaná aj činnosť, ktorá privodila alebo môže privodiť zneváženie dobrého mena PGA SK a jej členov.

Porušenie:

napomenutie

pokuta 50 € – 700 €

pozastavenie športovej činnosti na 12 mesiacov

podmienečné vylúčenie z PGA SK

návrh na vylúčenie z PGA SK

 1. Pravidlá prihlášok na turnaje
 1. a) Každý člen je povinný sa prihlásiť osobne a to písomnou formou (e-mail, list) alebo prostredníctvom SKGA serveru. Osobne musí prípadne prihlášku do uzávierky zrušiť rovnakou formou (email, list) alebo prostredníctvom SKGA serveru.
 2. b) Každá prijatá prihláška musí byť hráčovi späť potvrdená.
 3. c) Uzávierka prihlášok je 1 deň pred zahájením prvého kola turnaja.
 4. d) Štartovné do turnaja musí byť uhradené pred zahájením hry v turnaji. Systém platby bude upresnený v propozíciách každého turnaja.
 5. e) Oneskorené prihlášky budú akceptované iba v prípade, že kapacita štartovného poľa v turnaji bude nízka a organizačný výbor uzná prihlášku aj v deň turnaja.
 1. Zrušenie prihlášky či odstúpenie z turnaja jednotlivcova  Zrušenie prihlášok po uzávierke:

Prvýkrát –napomenutie

Druhýkrát –50 eur

Tretíkrát a viac krát – pozastavenie športovej činnosti na dobu 12 mesiacov

Zrušenie prihlášok po uzávierke nebude pokutované,  pokiaľ hráč predloží lekársku správu do 7 dní odo dňa zrušenia prihlášky.

 1. b) Hráč, ktorý nenastúpi na štart a nenahlási svoju neúčasť v turnaji, bude pokutovaný podľa bodu a) článku III. i v prípade doloženia lekárskej správy.
 2. 4. Zrušenie prihlášky či odstúpenie z turnaja Pro-Am
 3. a) Zrušenie prihlášok po uzávierke:

Prvýkrát –napomenutie

Druhýkrát – 50 eur

Tretíkrát – pozastavenie športovej činnosti na dobu 12 mesiacov

Zrušenie prihlášok po uzávierke nebude pokutované, pokým hráč predloží lekárskou správu do 7 dní odo dňa zrušenia prihlášky.

 1. b) Hráč, ktorý nenastúpi na štart a nenahlási svoju neúčasť v turnaji bude pokutovaný čiastkou 200,- EUR a môže mu byť pozastavená športová činnosť na dobu 12 mesiacov a to i v prípade doloženia lekárskej správy.
 2. Vyhlásenie výsledkov

Hráči, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, sú povinní sa zúčastniť odovzdávania cien. Ich neúčasť bude pokutovaná:

Prvýkrát –napomenutie

Druhýkrát – 50 eur

Tretíkrát – pozastavenie športovej činnosti na dobu 12 mesiacov

V prípade ak sa z vyhlásenia ospravedlní súťažnému výboru, pokuty sa neuplatňujú.

 1. Oficiálny scoring

Hráč, musí behom turnaja ochotne podať informácie o svojom score k tomu povereným osobám.

Porušenie – 100 €

 1. Média a reklama

Od hráčov sa vyžaduje plná spolupráca s tlačou, rádiom a televíziou. Vo svojom vystúpení by sa mal hráč vyvarovať akýchkoľvek nevhodných poznámok k turnaju, sponzorom, rozhodcom na ihrisku alebo svojím kolegom. Hráč je povinný maximálne podporiť všetky reklamné aktivity sponzora.

Porušenie – 200 €

 1. Reklamné stretnutie záujmov

Hráč (i caddy), ktorý by sa mohol behom turnaja svojou reklamou na výstroji dostať do stretnutia záujmov so sponzorom, musí mať povolenie, vystavené pred začiatkom turnaj od riaditeľa turnaja.

Porušenie – 100 €

 1. Amatérski spoluhráči v turnajoch Pro-Am

Behom turnaja Pro-Am sa musí člen PGA pokúsiť vytvoriť maximálne príjemnú atmosféru pre amatérskych spoluhráčov. Akýkoľvek nevhodný spôsob trénovania, či merania vzdialeností v priebehu hry pre následujúci turnaj jednotlivcov je zakázaný. Po skončení  kola Pro-Am sa od člena PGA očakáva, že sa zúčastní občerstvenia alebo ďalšieho programu so svojím týmom.

Porušenie – 100 €

 1. Ďakovné listy

Očakáva sa, že každý z hráčov na prvých troch miestach zašle ďakovný list hlavnému sponzorovi, čo najskôr po skončení turnaja. Kontakt dostane každý z týchto hráčov pri odovzdávaní cien. Prípadne poďakovať organizátorom prostredníctvom SMS, telefonicky alebo verejne cez sociálne siete FB, IG, TW.

 1. Caddies

Každý caddy sa musí správať v súlade s etickým kódexom svojho profesionálneho hráča. Caddy nesmie v priebehu turnaja:

 1. a) Vstupovať na green v golfovej obuvi
 2. b) Zapisovať do scorecarty hráča
 3. c) Nosiť odstrihnuté nohavice, plavky alebo plážové kraťasy (krátke nohavice plátené – originálne, zakúpené – sú povolené).
 4. d) Zakázané formy odevu: do terénu, vojenské, modré jeansy, pro jogging, teplákové súpravy, ostatný odev nezlúčiteľný s golfovou etikou, obuv ktorá môže poškodiť ihrisko (s hrubou podrážkou, futbalová, s vysokým, alebo hrubým podpätkom, a pod.)

Porušenie – 100 € (pokuta pre hráča)

 1. Etika

Každý člen PGA SK bude potrestaný za nižšie uvedené body:

 1. a) Neopravenie poškodeného miesta po dopade vlastnej loptičky na jamkovisko
 2. b) Neuhrabanie bunkeru po údere
 3. c) Vybratie loptičky z jamky pomocou hlavy palice
 4. d) Hodenie palice alebo iného predmetu, nadávanie alebo iný nevhodný prejav na ihrisku a v ostatných priestoroch klubu
 5. e) Úmyselné zlomenie palice
 6. f) Odhodenie odpadkov mimo koša
 7. g) Fajčenie a konzumácia alkoholických nápojov v priebehu poskytovaných lekcií
 8. h) Používanie mobilného telefónu na ihrisku pri hre s klientom alebo v priebehu lekcií, alebo vyrušenie elektronickými prístrojmi v priebehu turnajov organizovanými PGA Slovensko v akejkoľvek forme /telefonovanie, posielanie textových správ, fotografovanie, zazvonenie telefónu, prípadne iný zvukový signál/ ibaže to nesúvisí výlučne s výukou

Porušenie – 35€ za každý jednotlivý prípad

 1. i) Nevhodé chovanie k oficiálnym osobám pri turnaji /členom súťažného výboru, rozhodca/
 2. j) Učeň / Apprentice* vystupuje (vydáva sa) za profesionála s plnou kvalifikáciou
 3. k) Člen PGA SK sa vydáva za člena výboru
 4. m) Nezaplatenie ročných členských alebo študijných poplatkov do určeného termínu
 5. n) Nezaplatenie pokuty do určeného termínu

Porušenie vyššie uvedených bodov sa riadi postihmi za porušenie etického kódexu podľa čl. I.

* Učeň / Apprentice – člen PGA, ktorý nemá ukončené vzdelanie na oficiálnom Vzdelávacom Inštitúte, certifikovaným CPG. PGA SK má dohodu s českou PGA, ktorá má certifikát od CPG. PGAC vydáva oficiálny certifikát členom, po skúškach a splnení všetkých požiadaviek Vzdelávania PGAC. Prijaté VZ 2013, každý člen musí dokončiť štúdium po vstupe do PGA SK do 5tich rokov od prijatia.

 1. Oblečenie

Od člena PGA SK sa očakáva, že bude vždy vhodne ustrojený a upravený. Obuv musí byt čistá. Modré jeans nie sú povolené na golfovom ihrisku či zariadení v žiadnom prípade.

Vhodná voľba oblečení sa rozdeľuje podľa nasledujúcich kategórií:

 1. a) Hra a výuka golfu

člen PGA SK je povinný vykonávať svoj pracovný výkon iba v dlhých spoločenských nohaviciach – je prísne zakazané nosit modré jeans a shorts, pričom pre ženy profesionálky, neplatí omezenie shorts

v prípade abnormálnych poveternosných podmienok je možné napr. z hygienických alebo zdravotných dôvodov tolerovať situáciu primerane oblečeniu a obuvi. Vždy však v súlade s miestnymi zvyklosťami a dress codom.

 1. b) Voľný a neformálny čas v priestoroch golfových zariadení

– nie modré jeans

 1. c) Oficiálne udalosti

– muži: oblek, spoločenské nohavice, sako, kravata

– ženy: šaty, sukne, halenka

– golfové oblečenie nie je v žiadnom prípade prípustné

Porušenie – 100 €

Opakované porušenie môže byť považované za porušenie etického kódexu podľa čl. I.

 1. Tempo hry na turnajoch usporiadaných pod hlavičkou PGA SK
 2. a) Povolený čas

Maximálny čas povolený pre dokončenie 18 jamiek behom turnajového kola, bude stanovený pred zahájením kola. Hlavní rozhodca určí a vyvesí časový plán. Odporúča sa, aby čas pri hre v 3 členných skupinách nebol dlhší ako 4 hodiny a 25 minút a aby každej jamke prípadne úseku niekoľkých jamiek bol pridelený maximálny čas na dohranie.

 1. b) Neudržanie pozície

Prvá skupina, ktorá štartuje, bude označená za skupinu, ktorá „neudržala pozíciu“ v ktorúkoľvek chvíľu behom kola, keď jej celkový čas presiahne čas povolený pre počet odohraných jamiek. Všetky ďalšie skupiny budú považované za skupiny, ktoré „neudržali pozíciu“, keď je oneskorenie oproti predchádzajúcej skupine väčšie ako jeden štartovací interval alebo prekročili povolený čas.

 1. c) Maximálny časový limit k odohraniu úderu, v súladu s poznámkou 2 k Pravidlu 6-7:

Maximálny časový limit 40 sekúnd sa stanovuje pre:

– prvú ranu z odpaliska na práve hraných jamkách s parom 4 a 5

– druhou alebo nasledujúcou ranou na jamke

Maximálny časový limit 50 sekúnd sa stanovuje pre:

– prvú ranu z odpaliska práve hranej jamky s parom 3

– approach shot

– bunker shot

– chip

– putt

Tresty za porušenie časového limitu:

Prvé porušenie: – ústne napomenutie hlavným rozhodcom, rozhodcom, štartérom, členom Súťažného výboru alebo osobou poverenou

Druhé porušenie: – jedna trestná rána a pokuta

Tretie porušenie: – dve trestné rany a pokuta

Štvrté porušenie: – diskvalifikácia

Časové limity vrátane trestov pri ich porušení budú vyvesené pred zahájením každej súťaže na oficiálnej vývesnej tabuli. Pokiaľ tak nebude učinené, platí článok XV. písmeno c) tohto poriadku.

Pozn.:

1) Hráč nebude dopredu upozornený, že je tzv. „meraný“.

2) Čas bude meraný od chvíle, ktorú rozhodca (alebo osoba poverená) posúdi ako moment, keď je rad na hráčovi, aby hral. V takomto momente musí hráč mať možnosť ránu zahrať tak, aby nedošlo k ohrozeniu osôb alebo vecí prekážajúcich v smere hry.

 1. Podanie sťažnosti

Všetky sťažnosti a iné s tým súvisiace záležitosti musia byť podané písomnou formou riaditeľovi turnaja alebo disciplinárnej komisii PGA  emailom alebo doporučeným listom na sídlo PGA SK.

 1. Štatút Playing PRO

Členovia PGA Slovakia, ktorí majú štatút PLAYING PRO, nesmú vyučovať a poskytovať lekcie výučby golfovej hry inak, než je stanovené:

 1. a) hra na ihrisku v rámci Pro-Am súťaží, alebo ako hrajúci doprovod
 2. b) ukážka golfovej hry v rámci Dni otvorených dverí, golfových kliník alebo akcií poriadaných sponzorom hráča.
 3. c) pod vedením profesionálneho trénera pomáhať so skupinovým tréningom mládeže v klube.

Porušenie sa riadi postihmi za porušenie etického kódexu podľa čl. 1

 1. Disciplinárne postupy

Disciplinárna komisia musí:

 1. a) najneskôr do 28 dní odo dňa obdržania sťažnosti písomne oznámiť svoje rozhodnutie
 2. b) najneskôr do 28 dní odo dňa obdržania odvolania písomne oznámiť svoje rozhodnutie, toto rozhodnutie je nezvratné

Člen PGA SK, ktorý spáchal priestupok:

 1. a) má právo sa písomne odvolať do 14 dní odo dňa, kedy obdržal rozhodnutie disciplinárnej komisie
 2. b) je povinný zaplatiť pokutu do 28 dní odo dňa, kedy obdržal rozhodnutie disciplinárnej komisie

Platné od 15.2.2022

V prípade neúčasti na VZ bude členský poplatok 500 eur. Za prítomného člena sa považuje účasť prítomného na VZ / prípadne poslanie splnomocnenia / poštou / mailom ( Splnomocnenie nemusí byť overené, t.z., že Stanovy PGA SK budú upravené v Článku 9. bod 5. ). Berie sa na vedomie neočakávané ochorenie, potvrdené lekárskym záznamom.

Etický kódex schválený Prezídiom PGA SK 29.3. 2016 / web pga sk bol aktualizovaný 19.7. 2016

ARCHÍV ZÁPISNIC VZ PGA SK